Täktansökan

Brytning eller uttag av berg, kalksten, blocksten, naturgrus eller andra jordarter, t ex torv, räknas som täktverksamhet. Nästan alla täkter är tillståndspliktiga. I de allra flesta fall är det Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen som meddelar tillstånd till täktverksamhet.

Liten eller stor, grus, morän, berg, torv, blocksten, lera eller kalksten, GeoPro har erfarenhet av alla typer av täkter. Vi hjälper dig att upprätta ansökningshandlingar inför en ansökan om tillstånd.

Ansökningsprocessen i ett miljöbalkssärende är omfattande. Vi utför provtagning, inventering och kartering, medverkar i och styr samrådsprocessen. Vi tar ett totalansvar med projektledning och upphandling av de nödvändiga utredningar som krävs fram till en komplett ansökan. Utredningar som ofta krävs som underlag för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning är till exempel buller- och vibrationsutredningar samt naturvärdes- och fågelinventeringar.

Vi bistår även vid eventuell överprövning av ett beslut. GeoPro tar oftast och helst ett helhetsansvar för ansökningsprocessen! 

När tillståndet har vunnit laga kraft bistår vi naturligtvis också med att upprätta kontrollprogram för verksamheten. 

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo