Vattenverksamhet

Att bedriva vattenverksamhet är förknippad med anmälnings- eller tillståndsplikt om vattenverksamheten t ex innebär bortledande av grundvatten, markavvattning av ett täktområde, anläggande av dammar eller grävning av nya diken.  

GeoPro hjälper Er att upprätta de handlingar som behövs för dispens, anmälan eller tillstånd. 

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo