Art- och områdesskydd

En verksamhet som kan påverka naturområden som omfattas av ett områdesskydd genom t ex naturreservat eller Natura 2000 kan vara tillståndspliktig enligt Miljöbalken. För att få tillstånd till att bedriva en verksamhet som kan påverka t ex ett naturreservat eller Natura 2000 område krävs att verksamheten inte försvårar bevarandet av den art som ska skyddas eller att verksamheten skadar den livsmiljön inom området som avses att skyddas. Om en verksamhet påverkar de växt- och djurarter som omfattas av Artskyddsförordningen, krävs en dispens.  

GeoPro hjälper Er att upprätta tillstånds- och dispensansökningar och som rör områdes- och artskydd. 

GeoPro är medlem i branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, Sveriges Stenindustri Förbund, STEN och Svensk Torv.

logo
logo
logo